Algemene verkoopvoorwaarden


Algemene voorwaarden voor de koper

1. De koper is de persoon die het lot toegewezen krijgt. Hij zal de nodige informatie, zoals naam, adres, bankgegevens, kopieën van identiteitskaart of paspoort enz. bezorgen aan SA Galerie Moderne NV, hierna 'de Galerie' genoemd.

2. De koper wordt - ten overstaan van de Galerie - geacht om in eigen naam en voor eigen rekening te handelen, zelfs voor loten die hij als gevolmachtigde heeft gekocht.

3. De koper is gebonden aan de toewijzing. Toch blijft het de Galerie vrij om het lot niet toe te wijzen, zelfs na afloop van het opbod, zonder die beslissing te moeten motiveren.

4. De koper mag deelnemen aan het opbod door middel van een schriftelijke koopopdracht voor elk bod van meer dan 10,00 euros, of via telefonische of elektronische weg voor elk bod hoger dan 500,00 euros. In het laatste geval moet hij zijn deelname bevestigen per brief of per fax, en de Galerie de vereiste informatie bezorgen. De Galerie besteedt de grootste zorg aan koopopdrachten die ze op die manier ontvangt. Toch kan ze niet verantwoordelijk geacht worden als op die manier verkregen koopopdrachten eventueel overgeslagen worden. Bovendien kan de Galerie niet verantwoordelijk geacht worden indien de koper een foutief lotnummer, telefoonnummer waarop hij gebeld moet worden of e-mailadres doorgeeft of voor eventuele problemen in de communicatie. Ingeval er gelijkaardige loten worden aangeboden, wordt voorrang gegeven aan de kopers die op de veiling aanwezig zijn.

5. Er wordt verondersteld dat de koper het verkochte goed tijdens de aan de veiling voorafgaande tentoonstelling persoonlijk heeft kunnen inspecteren, zelfs wanneer hij aan het opbod deelneemt via communicatie op afstand of door middel van een schriftelijke koopopdracht.

6. De aanduidingen of beschrijvingen in de documenten van de Galerie moeten beschouwd worden als eenvoudige indicaties waarvoor de Galerie in geen geval verantwoordelijk kan geacht worden. De Galerie garandeert in geen geval de authenticiteit, de toekenning, de datum, de leeftijd, de aard, de staat, de afkomst enz. van een voorwerp. De koper moet zichzelf vergewissen van de aard en de staat van een voorwerp. Zonder afbreuk te doen aan wat voorafgaat, wordt gepreciseerd dat de Galerie, wat betreft de juwelen, enkel een indicatief kaliber en niet het gewicht aangeeft aangezien een uitneming uit de kas onmogelijk is. In geval van porseleinen en kristallen voorwerpen worden enkel zichtbare gebreken (barsten, zichtbare restauratie) aangegeven.

7. De koper wordt pas eigenaar van het goed zodra de prijs van het goed en de bijhorende accessoires volledig betaald is. Hij kan het goed pas ontvangen wanneer de betaling afgerond is. Toch worden de risico's volledig aan de koper overgedragen zodra het goed hem toegewezen wordt.

8. De koper zal het bedrag van het bod betalen met verhoging van een commissie van 25% inclusief btw en de kosten van 2,50 euros per lot, en dat binnen een termijn van drie werkdagen na de toewijzing. Contante betalingen worden niet binnen de grenzen die door de wet aanvaard voor bedragen hoger dan 3.000,00 euros. Enkel betaalcheques worden aanvaard voor een onmiddellijke levering. De betaling kan ook via overschrijving en via kredietkaart of bankkaart. Betalingen worden altijd uitgevoerd op de hoofdzetel van de Galerie.

9. Overeenkomstig de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is de koper in dit geval ook het volgrecht ten behoeve van de artiest of de auteur van een verkocht kunstwerk verschuldigd, boven op de totale verkoopprijs van het goed. Deze verplichting blijft zelfs gelden ingeval de rechten opgeëist worden na de verkoop of nadat het lot werd afgehaald, en dat zonder tijdslimiet. De Galerie komt niet tussen in eventuele geschillen over het feit of de opeising van de volgrechten al dan niet gegrond is.

10. Elke som die niet wordt betaald op de vervaldag geeft, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, recht op de betaling van een verwijlinterest van 1% per maand. Bovendien wordt het bedrag van de factuur vermeerderd met 15% (minstens 65,00 euros) bij wijze van strafbeding. De Galerie behoudt zich ook het recht voor om de toegewezen maar niet-betaalde loten opnieuw te koop aan te bieden. Indien de koper nog steeds niet betaald heeft, is hij dan bovendien verplicht om het verschil tussen de prijs waarvoor het lot aan hem werd toegewezen en de prijs van toewijzing bij de herverkoop te betalen.

11. De koper moet het lot binnen de drie werkdagen vanaf de toewijzing ophalen op de hoofdzetel van de Galerie, Parnassusstraat 3 te 1050 Brussel. De verpakking, de afhandeling en het transport zijn steeds ten laste en op risico van de koper.

12. Zodra de afhaaltermijn verstreken is, behoudt de Galerie zich het recht voor om, de betaalde maar niet-opgehaalde loten zonder voorafgaande ingebrekestelling opnieuw te koop aan te bieden, of de loten over te brengen naar een meubelopslagplaats op kosten en op risico van de koper, of de koper een som van 5,00 euros per lot en per dag vertraging aan te rekenen die kan verhoogd worden tot 7,50 euros als de vertraging langer duurt dan twee weken.

13. Persoonsgegevens worden enkel door de Galerie verwerkt en worden niet aan derden doorgegeven. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Galerie Moderne nv, Parnassusstraat 5 te 1050 Elsene, met ondernemingsnummer 0438 831 463. Enkel de personeelsleden van SA Galerie Moderne NV hebben toegang tot die gegevens. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de koper het recht om zijn gegevens te raadplegen, ze recht te zetten of ze te laten verwijderen. Zijn persoonsgegevens zijn bestemd voor het klantenbeheer van de Galerie, met inbegrip van direct marketingdoeleinden (bv. aankondiging van toekomstige verkopen en evenementen die de Galerie organiseert). De koper heeft te allen tijde, gratis en op eenvoudige aanvraag, het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketingdoeleinden".

14. Elk geschil dat zich tussen de partijen kan voordoen, wordt uitsluitend volgens het Belgisch recht geregeld en valt enkel onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, in dit geval het Vredegerecht van Elsene.

15. Behalve in geval van een ernstige en opzettelijke fout of van bedrog uit hoofde van de Galerie, kan die laatste in geen geval verantwoordelijk geacht worden, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, voor willekeurige schade die op de ene of de andere manier het gevolg is van de toegang tot en/of het gebruik van de diensten van de Galerie door de koper. Indien de Galerie om willekeurige reden toch verantwoordelijk kan worden geacht, is de verantwoordelijkheid beperkt tot het bedrag van de ontvangen commissie.

16. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk vastgestelde afwijking, hebben deze algemene voorwaarden voorrang op eventuele voorwaarden van de koper.
Algemene voorwaarden voor de deposant

1. De deposant is de persoon die SA Galerie Moderne NV, hierna 'de Galerie' genoemd, de opdracht geeft om een goed openbaar te verkopen. Hij zal de nodige inlichtingen, zoals zijn naam, adres, bankgegevens, kopieën van identiteitskaart of paspoort enz. aan de Galerie bezorgen.

2. De deposant verklaart de enige eigenaar van het te verkopen goed te zijn en garandeert dat het vrij is van lasten, privileges, indelingsmaatregelen of om het even welke belemmering. De deposant verbindt zich ertoe om de Galerie en de koper te vergoeden voor schade die ze zouden oplopen, meer bepaald als gevolg van elk verhaal of elke vordering die tegen hen wordt ingesteld op grond van de afwezigheid van eigendom van het goed of voor alle lasten, privileges, indelingsmaatregelen of belemmeringen die het goed belasten. Bovendien wordt de deposant ten opzichte van de koper verantwoordelijk geacht voor de gebrekkige conformiteit of verborgen gebreken aan het verkochte goed, met uitsluiting van de Galerie.

3. De Galerie behoudt zich het recht voor om de door de deposant voorgestelde goederen al dan niet te accepteren. Ze neemt ook het onherroepelijke besluit over de beschrijving van het goed, alsook over de eventuele vermelding in een catalogus, over de publiciteit, de datum van de verkoop, de volgorde van de verkoop en de manier waarop de verkoop verloopt. Ze behoudt zich eveneens het recht voor om goedkopere goederen te groeperen. Ze kan in geen geval door de deposant verantwoordelijk geacht worden voor eventuele vergetelheden of fouten in de beschrijving of schatting van het goed.

4. Wanneer de deposant het goed binnenbrengt, dient hij een bon van inbewaringgeving op correcte en eerlijke wijze in te vullen en te ondertekenen.

5. Op de bon van inbewaringgeving vermeldt de deposant een minimale biedprijs, die door de Galerie geaccepteerd moet worden. Indien het goed niet tegen de overeengekomen prijs verkocht kan worden, mag de Galerie de prijs automatisch met 30% verlagen en het goed opnieuw te koop aanbieden, behalve indien de deposant het goed intussen heeft teruggenomen. De deposant ontvangt een verkoopoverzicht binnen de 21 werkdagen na de toewijzing.

6. Elk goed dat niet wordt verkocht, wordt binnen de 8 werkdagen na de verkoopsessie door de deposant teruggenomen. Elk lot dat niet binnen die termijn wordt teruggenomen, mag door de Galerie opnieuw te koop worden aangeboden, of kan het voorwerp uitmaken van bewaringskosten aan 5,00 euros per lot en per dag vertraging. Die som kan tot 7,50 euros verhoogd worden indien de vertraging langer dan twee weken duurt.

7. De deposant verbindt zich ertoe zijn goed(eren) in de lokalen van de Galerie in te dienen. Het transport van de goederen naar de Galerie is ten laste en op risico van de deposant, zelfs als de Galerie belast is met de uitvoering van dit transport.

8. Uitgezonderd de veronderstelling van een ernstige opzettelijke fout, en behoudens een uitdrukkelijke tegengestelde overeenkomst, kan de Galerie niet verantwoordelijk geacht worden voor de risico's in verband met de neerlegging en de tentoonstelling van het toevertrouwde goed.

9. De deposant kan het goed niet terugnemen vóór de veiling, behalve na voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de Galerie.

10. De Galerie verbindt zich nooit tot meer dan de verplichting om de deposant de waarde van de toekenning te betalen, na aftrek van een commissie van 15% op de totale prijs van het toegekende goed (incl. btw), en van 2,50 euros kosten per lot. In alle gevallen dat de Galerie verantwoordelijk kan geacht worden voor welke reden dan ook, is deze verantwoordelijkheid beperkt tot het bedrag van de ontvangen commissie.

11. De betaling aan de deposant kan cash gebeuren - behalve wanneer de waarde van het goed hoger is dan 5.000,00 euros, alle kosten en taksen inbegrepen -, per cheque of per overschrijving, na afloop van een termijn van 21 werkdagen vanaf de definitieve toewijzing. De betaling gebeurt pas als het goed door de koper werd betaald. Indien die laatste niet betaalt, voor welke reden dan ook, kan de deposant enkel de teruggave van het goed eisen, met uitsluiting van elke andere schadevergoeding. In dat geval ziet de Galerie af van haar commissie. De betalingen worden steeds vanuit onze hoofdzetel uitgevoerd.

12. De deposant mag in geen geval persoonlijk of via een tussenpersoon een bod uitbrengen op een goed dat hij voor verkoop heeft aangeboden.

13. De deposant moet alle inlichtingen aangaande de intellectuele rechten van de neergelegde goederen aan de Galerie bezorgen. Hij is als enige verantwoordelijk voor de conformiteit van de bezorgde inlichtingen, zowel ten opzichte van de houders van de intellectuele rechten als ten opzichte van derden.

14. Persoonsgegevens worden enkel door de Galerie verwerkt en worden niet aan derden doorgegeven. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Galerie Moderne nv, Parnassusstraat 5 te 1050 Elsene, met ondernemingsnummer 0438 831 463. Enkel de personeelsleden van SA Galerie Moderne NV hebben toegang tot die gegevens. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de deposant het recht om zijn gegevens te raadplegen, ze recht te zetten of ze te laten verwijderen. Zijn persoonsgegevens zijn bestemd voor het klantenbeheer van de Galerie, met inbegrip van direct marketingdoeleinden (bv. aankondiging van toekomstige verkopen en evenementen die de Galerie organiseert). De deposant heeft te allen tijde, gratis en op eenvoudige aanvraag, het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketingdoeleinden"

15. Elk geschil dat zich tussen de partijen kan voordoen, wordt uitsluitend volgens het Belgisch recht geregeld en valt enkel onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, in dit geval het Vredegerecht van Elsene.

16. Behalve in geval van een ernstige en opzettelijke fout of van bedrog uit hoofde van de Galerie, kan die laatste in geen geval verantwoordelijk geacht worden, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, voor willekeurige schade die op de ene of de andere manier het gevolg is van de toegang tot en/of het gebruik van de diensten van de Galerie door de deposant.

17. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk vastgestelde afwijking, hebben deze algemene voorwaarden voorrang op eventuele voorwaarden van de deposant.